สำหรับสมาชิก

294981
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
206
218
847
289663
7009
9463
294981
หมายเลขไอพี: 34.230.9.187
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2022-01-19 20:03:21

ประกาศประกวดราคาก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ บ้านกระแซง

Untitled

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำแย 

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ บ้านกระแซง กว้าง ๒๓ เมตร ยาว ๔๒ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย อำเภอพยุห์  จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  ๒,๖๒๓,๓๕๕.๐๓ บาท (สองล้านหกแสนสองหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบห้าบาทสามสตางค์)

รายละเอียดตามประกาศ

ประกาศ

เอกสารประกวดราคา

 

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

Untitled

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำแย

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ขนาด 51 -80 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระแซง  องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย อำเภอพยุห์  จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่  ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ทวีธนาทรัพย์ก่อสร้าง ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๘๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

 

ดาวน์โหลด (ประกาศผู้ชนะ)

 

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ

Untitled

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำแย

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระแซง  องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย อำเภอพยุห์  จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ  ๒,๔๖๖,๔๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนหกหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  ๒,๔๖๖,๖๑๖.๐๘ บาท (สองล้านสี่แสนหกหมื่นหกพันหกร้อยสิบหกบาทแปดสตางค์)

 

ดาวน์โหลด (ประกาศ)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑ - ๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระแซง

Untitled

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำแย

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑ - ๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระแซง องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย  อำเภอพยุห์  จังหวัดศรีสะเกษ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  ๒,๔๖๖,๖๑๖.๐๘ บาท  (สองล้านสี่แสนหกหมื่นหกพันหกร้อยสิบหกบาทแปดสตางค์)

 รายละเอียดตามประกาศ

ดาวน์โหลด (ประกาศ)

ดาวน์โหลด (เอกสารประกวดราคา)

ประกาศผู้ชนะด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e - bidding)

Untitled

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำแย

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ศก.ถ. ๗๘-๐๐๗ สายทางหนองสังข์ - บ้านหนองโสน จากสายบ้านตำแย หมู่ที่ ๑๓ ไปหนองโสน บ้านตำแย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลตำแย  กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย  อำเภอพยุห์  จังหวัดศรีสะเกษ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่  ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิทธิชัยวัสดุการโยธา ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑,๓๗๒,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

 

ดาวน์โหลด (ประกาศ)

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33230 โทร. 085-3084180