สำหรับสมาชิก

294990
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
215
218
856
289663
7018
9463
294990
หมายเลขไอพี: 34.230.9.187
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2022-01-19 20:18:30

สภา อบต.

   

  Untitled-1       นายวิเชียร ไทยสะเทือน
      ประธานสภา อบต.ตำแย

   
         009

                  นายสุข ละนาม
           รองประธานสภา อบต.ตำแย

 

          001
                     นายสว่าง วงศา
              เลขานุการสภา อบต.ตำแย

นายสมชาย โชต สอบต.ม.2      นายสมชาย โชติ
       ส.อบต. ม. 1

นายตอย เขมทอง สอบต.ม.1       นายต๋อย เข็มทอง
        ส.อบต. ม. 1

 

นายฐตพงศ จนทรสอง ม.2     นายฐิติพงศ์ จันทร์ส่อง
          ส.อบต. ม. 2

10716159 10204658421118632 1883649552 n     นางทองจันทร์ รักษาศิริ
    ส.อบต. ม. 2

นายออนจต ดวงแสง ม.3
  นายอ่อนจิต ดวงแสง
     ส.อบต. ม. 3

นายพด บญศรทธา ม.3
     นายพัด บุญศรัทธา
      ส.อบต. ม. 3

 

Untitled-1   นายวิเชียร ไทยสะเทือน
       ส.อบต. ม. 4

นายบญเลศ สนท ม.4
    นายบุญเลิศ สนิท
    ส.อบต. ม. 4

001

   นายสว่าง วงศา
     ส.อบต. ม. 5

นายสมศกด ขนตวงษ ม.5
นายสมศักดิ์ ขันติวงษ์

      ส.อบต. ม. 5

 

นายสทน ประคอง ส.อบต.ม.6
   นายสุทิน ประครอง
    ส.อบต. ม. 6

นายหวน อภยศลา ม.6
     นายหวัน อภัยศิลา
      ส.อบต. ม. 6

10715758 10204658421038630 2005495603 n

   นายพร ทองสลับ
    ส.อบต. ม. 7

นายสมาน กรงไกร ม.7

    นายสมาน กรึงไกร
        ส.อบต. ม. 7

 

นายดวน หอมเสน ม.8
     นายดวน หอมเสน
     ส.อบต. ม. 8

นายแดง เกษหงษ ม.8
    นายแดง เกษหงษ์
     ส.อบต. ม. 8

Untitled-3

  นายสราวุฒิ พุทธิชนม์
   ส.อบต. ม. 9

นายธนาวฒน สงคลง ม.9

    นายธนาวัฒน์ สงคลัง
      ส.อบต. ม. 9

  นายมณ แกวบลลงก ม.10 0001

     นายมณี แก้วบัลลังก์
      ส.อบต. ม. 10

 นายบญม ไชยสวสดม.10

    นายบุญมี ไชยสวัสดิ์
    ส.อบต. ม. 10

004

   นายถวิล ชิลภักดิ์
   ส.อบต. ม. 11

007

   นายสมพร จวงจันทร์
   ส.อบต. ม. 11

  นายโกมนทร พมพพงษ ม.12 0001

    นายโกมินทร์ พิมพ์พงษ์
     ส.อบต. ม. 12

นายแนน นามเกษ ส.อบต.หม 12 
       นายแน่น นามเกษ

       ส.อบต. ม. 12

009

     นายสุข ละนาม
    ส.อบต. ม. 13

003

     นายราวี วงศา
    ส.อบต. ม. 13

  นายอมพร แสงสงหม.14

     นายอัมพร แสงสิงห์
        ส.อบต. ม. 14

 005

    นายสุวิทย์ พุทธิชนม์
      ส.อบต. ม. 14

นายสมนก บญจอม ม.15 0001
    นายสมนึก บุญจอม
    ส.อบต. ม. 15

10719436 10204658421158633 347690243 n    นางบัวลี ละนาม
     ส.อบต. ม. 15

     

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33230 โทร. 085-3084180