สำหรับสมาชิก

295000
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
225
218
866
289663
7028
9463
295000
หมายเลขไอพี: 34.230.9.187
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2022-01-19 20:32:43

แผนพัฒนาสามปี

Untitled 

         จุดมุ่งหมายสำคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์นั้น คือ การประเมินว่ามีการนำแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างเพื่อที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนยุทธศาสตร์ได้ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฉบับต่อไปได้ ดังนั้น การที่จะประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมได้จำเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละแนวทางการพัฒนาก่อน เพื่อนำไปสู่การวัดความสำเร็จของยุทธศาสตร์ ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ ดังนั้นในขั้นต้น จึงต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริง อันจะนำมาสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น

แนวทางและวิธีการขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี


     - การติดตาม (Monitoring)
     - การติดตามนั้น จะทำให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนสามปี ถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่าpที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Gant Chart ที่จะทำให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนสามปี มีการดำเนินการช่วงใด ตรงกำหนดระยะเวลากำหนดไว้หรือไม่ แผนปฏิบัติการก็จะเป็นเครื่องสำคัญในการติดตามผลการดำเนินงานดังได้กล่าวมาแล้ว
     - การประเมินผล (Evaluation)
     - การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ จำเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard Criteria) และตัวชี้วัด (Indicators) เพื่อใช้เป็นกรอบ ในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญในสองระดับคือ เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์ในการประเมินโครงการซึ่งสรุปได้ดังนี้
เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลหน่วยงานประกอบด้วย 7 เกณฑ์ 22 ตัวชี้วัด ดังนี้

1. เกณฑ์สัมฤทธิผลและการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย (achievement)ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญ 2 ประการ คือ
1.1 ผลผลิต (Out put) ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
1.2 ผลผลิต

2. เกณฑ์ความสะอาดเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคมประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญ 4 ประการ คือ
(1) การเข้าถึง
(2) การจัดสรรทรัพยากร
(3) การกระจายผลประโยชน์
(4) ความเสมอภาค

3. เกณฑ์ความสามารถและคุณภาพในการให้บริการประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญ 4 ประการ คือ สมรรถนะของหน่วยงาน
(1) ความทั่วถึงและเพียงพอ
(2) ความถี่ในการให้บริการ

(3) ประสิทธิภาพในการให้บริการ

4. เกณฑ์ความรับผิดชอบต่อหน่วยงาน
ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญ 4 ประการ คือ
(1) พันธกิจต่อหน่วยงาน
(2) ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ
(3) การให้หลักประกันความเสี่ยง
(4) การยอมรับข้อผิดพลาด

5. เกณฑ์ความตอบสนองความต้องการของประชาชนประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญ 4 ประการ คือ
(1) การกำหนดประเด็นปัญหา
(2) การรับฟังความคิดเห็น
(3) มาตรการเชิงยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหา
(4) ความรวดเร็วในการแก้ปัญหา

6. เกณฑ์ความพึงพอใจของลูกค้าประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญ 4 ประการ คือ
(1) ระดับความพอใจ
(2) การยอมรับหรือคัดค้าน

7. เกณฑ์ผลเสียหายต่อสังคมประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญ 4 ประการ คือ
(1) ผลกระทบภายนอก
(2) ต้นทุนทางสังคม

8.เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการ
1. เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress)ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญ 4 ประการ คือ
(1) ผลผลิตเปรียบเทียบเป้าหมายรวมในช่วงเวลา
(2) จำนวนกิจกรรมแล้วเสร็จ
(3) ทรัพยากรที่ใช้ไปในช่วงเวลา
(4) ระยะเวลาที่ใช้ไป
2. เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency)ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญ 4 ประการ คือ
(1) สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย
(2) ผลิตภาพต่อกำลังคน
(3) ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา
(4) การประหยัดทรัพยากรการจัดการ
3. เกณฑ์ประสิทธิผล (Effiectiveness)ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญ 4 ประการ คือ
(1) ระดับการบรรลุเป้าหมาย
(2) ระดับการมีส่วนร่วม
(3) ระดับความพึงพอใจ
(4) ความเสี่ยงของโครงการ
4. เกณฑ์ผลกระทบ ( Impacts)ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญ 3 ประการ คือ
(1) คุณภาพชีวิต
(2) ทัศนคติและความเข้าใจ
(3) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
5. เกณฑ์ความสอดคล้อง ( Relevance) ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญ 3 ประการ คือ
(1) ประเด็นปัญหาหลัก
(2) มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา
(3) ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของกลุ่มประชากรเป้าหมาย
6. เกณฑ์ความยั่งยืน ( Sustainabilily)ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญ 3 ประการ คือ
(1) ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ
(2) สมรรถนะด้านสถาบัน
(3) ความเป็นไปได้ในการขยายผล
7. เกณฑ์ความเป็นธรรม ( Equity)ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญ 3 ประการ คือ
(1) ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ
(2) ความเป็นธรรมระหว่างเพศ
(3) ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น
8.เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ (Externalities)ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญ 3 ประการ คือ
(1) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
(2) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
(3) ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม
       เกณฑ์และตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้น สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลโครงการ ซึ่งครอบคลุมมิติ ด้านเศรษฐกิจ สังคม มิติด้านการบริหารจัดการ มิติด้านทรัพยากร และมิติด้านสิ่งแวดล้อม เกณฑ์และตัวชี้วัด จะเป็นประโยชน์ในการติดตามและประเมินโครงการ ในลักษณะที่เป็นพลวัตร ในทุกขั้นตอนของกระบวนการโครงการ เพื่อวัดถึงความสำเร็จและความล้มเหลวของโครงการพัฒนาด้านต่าง ซึ่งในทางปฎิบัติจำเป็นต้องนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของโครงการ โดยกำหนดและวัดตัวแปรเฉพาะเพื่อประเมินผลเป็นตัวชี้วัดรวมของแต่ละโครงการต่อไป

 

รายละเอียดแผนพัฒนา 3 ปี

 

 

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33230 โทร. 085-3084180