โครงการ อบต.สัญจร และอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนชุมชน/หมู่บ้าน ประจำปี 2565
22 มี.ค. 2022 12:37:00 กิจกรรม อบต.ตำแย 108
  ในระว่างวันที่ 21กุมภาพันธ์ - 4มีนาคม 2565. อบต.ตำแย โดยนายสมศักดิ์ ธรรมวัฒน์ นายกอบต.ตำแย พร้อมคณะผู้บริหาร. ส.อบต.และพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกให้บริการและให้คว...
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาภัยต่าง ๆ ประจำปี 2565
22 มี.ค. 2022 11:37:39 กิจกรรม อบต.ตำแย 125
วันที่  22  มีนาคม  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย  โดยนายศักดิ์ระพี  สีเหลือง  รองนายก อบต.ตำแย ร่วมกับกำนันตำบลตำแย  ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิก อปพร. พนักง...
กิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตำแย
28 ม.ค. 2022 09:00:00 กิจกรรม อบต.ตำแย 57
วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565  เวลา  07.00  น.  องค์การบริการส่วนตำบลตำแยนำโดย  นายสมศักดิ์  ธรรมวัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำแยพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ร่วมกับโรงเรี...
จกรรมรณรงค์การออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตำแยและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำแย
16 พ.ย. 2021 09:00:00 กิจกรรม อบต.ตำแย 94
วันที่ 16 พ.ย 64 อบต.ตำแย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์การออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตำแยและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำแย
จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
13 ส.ค. 2020 09:00:00 กิจกรรม อบต.ตำแย 104
อบต.ตำแย ร่วมกับ  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  สถานศึกษา  และประชาชนชาวตำบลตำแย   ได้ร่วมกันดำเนินโครงการท้องถิ่นอาสา  ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ  ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563...
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก
22 พ.ค. 2020 09:00:00 กิจกรรม อบต.ตำแย 91
อบต.ตำแย ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระแซง  ได้จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคไข้เลือดออก โดยออกฉีดพ่นหมอกควันทั้ง  15  หมู่บ้าน
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
25 มี.ค. 2020 09:00:00 กิจกรรม อบต.ตำแย 100
อบต.ตำแย  ร่วมกับ  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพยุห์  ได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าสุฬาภรณวลัยลักษณ์...
โครงการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนชวงเทศกาลสำคัญ
6 ม.ค. 2020 09:00:00 กิจกรรม อบต.ตำแย 100
อบต.ตำแย  ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระแซง ได้ตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2563 - 2  มกราคม  2563 ...
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง
11 พ.ย. 2019 09:00:00 กิจกรรม อบต.ตำแย 93
อบต.ตำแย ร่วมกับ สถานศึกษาในเขตรับผิดชอบ ส่วนราชการ สภาวัฒนธรรมตำบลตำแย และประชาชนตำบลตำแย  ได้จัดโครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยมีการ ประกวดกระทงและนางนพมาศ ในวันที่ 11 ...
ประชุมคณะกรรมการยกร่างระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพในสถานศึกษา
23 มิ.ย. 2017 09:00:00 กิจกรรม อบต.ตำแย 77
     กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลตำแยได้จัดประชุมคณะกรรมการยกร่างระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพในสถานศึกษา  เมื่องวันที่ 23 มิถุนายน 2560  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประ...
โครงการประชุมประชมตำบลและแผนชุมชน
27 มิ.ย. 2016 09:00:00 กิจกรรม อบต.ตำแย 82
โครงการประชุมประชาคมตำบลและแผนชุมชน ประจำปี ๒๕๕๙ อบต.ตำแย จัดประชุมประชาคมตำบลและการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตำแย
เดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด
27 มิ.ย. 2016 09:00:00 กิจกรรม อบต.ตำแย 86
อบต.ตำแย ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระแซง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ตำบลตำแย ร่วมกัน เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ เดินรณงค์รอบหมู่บ้านกระแซง &n...
โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
27 มิ.ย. 2016 09:00:00 กิจกรรม อบต.ตำแย 79
โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ  อบต.ตำแย จัดโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ  วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณ...
โครงการเปิดป้ายศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลตำแย
20 ส.ค. 2015 09:00:00 กิจกรรม อบต.ตำแย 86
องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย  ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เป็นองค์กรนำร่องของอำเภอพยุห์  ในการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลตำแย   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อไก...