จกรรมรณรงค์การออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตำแยและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำแย

16 พ.ย. 2021 09:00:00 กิจกรรม อบต.ตำแย 94

วันที่ 16 พ.ย 64 อบต.ตำแย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์การออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตำแยและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำแย