หลักเกณฑ์การคัดเลือกการบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ พ.ศ.2562

28 เม.ย. 2022 12:55:10 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อบต.ตำแย 50